top of page

Waarheid.

De 12 - ledigheid van persoonlijke, professionele en zakelijke relaties en cultuur.


Levenskunst houdt in dat we teruggrijpen naar wat ons mens zijn ons vertelt door alle zintuiglijke ervaringen weer in vol bewustzijn te ervaren en zo tot een veel meer helend en holistische beeld te komen van wie wij zijn, waartoe we in staat zijn en wat voor wereld we van daaruit willen bouwen. (12 Zintuigen - 13 Deugden)

 

Het leven bestaat niet. Mijn leven is zoals ik ben, zoals ik hem ervaar, interpreteer en vanuit mijn mogelijkheden vormgeef. In de wijze waarop we vormgeven aan onze relaties en hoe we cultuur scheppen zit een element van tasten, van aanraken, intimiteit en afstand houden. Er is onderbuikgevoel, ongemak en een bepaalde mate van empathie. We leven in vrijheid en gevangenschap, laten elkaar vrij of beperken elkaar en zoeken houvast, zekerheid, standpunten en confronteren elkaar. We komen met frisse en onfrisse zaken en mensen in aanraking, met schaarste, overvloed, gulzigheid en uiterlijke schijn en verleiding. We verlangen naar warmte, naar liefde, genegenheid maar kennen ook de onverschilligheid en de ongastvrijheid. We zoeken naar de taal, de woorden om elkaar misschien te verstaan en te begrijpen en doorgronden en wellicht komen we af en toe tot de essentie van wie we zijn en wie de ander is.

Dat is niet de wereld, maar de wereld van de mens vanuit zijn vermogens om zichzelf en zijn bestaan vorm te geven. zowel in zichzelf, in zijn intieme relaties, in vriendschap, maar ook met anderen op het werk, op straat in de samenleving. 

Zelfkennis is nog steeds de kortste weg naar eigenaarschap over ons eigen bestaan. De relatie die we met onszelf onderhouden, met onze geliefden, vrienden, familie, buren, collega's, leidinggevenden, klanten of opdrachtgevers is afhankelijk en het gevolg van hoe we onszelf en de ander denken te kennen. Hoe beter we onszelf kennen des te meer we onszelf in al die anderen en de contactmomenten tegenkomen en weerspiegeld zien. Hoe dichter bij we onze eigen waarheid komen en blijven hoe meer we in waarheid met onszelf kunnen leven. En hoe meer we de wereld die we vormgeven, onze leefomgeving, onze cultuur die waarheid mee kunnen geven. Want uiteindelijk overkomt ons niets, maar scheppen we en veroorzaken we zelf een wereld naar ons eigen innerlijk voorbeeld.

De 12 dialecten van ware liefde.

Liefde op het eerste gezicht bestaat, maar de eerste indruk welke meestal via het oog verloopt, het 'gezicht', is in werkelijkheid het begin van de echte liefde. Diepe en onvoorwaardelijke liefdesrelaties en intimiteit ontwikkelen zich langs de 12 velden van ervaring. Van een eerste, misschien nog oppervlakkige of spannende, 'hongerige' ontmoeting verdiept de relatie zich.  Alle sensomotorische ervaringen en betekenissen verbinden zich met elkaar en met die van de ander. de liefde op het eerste gezicht wordt een 12 voudige ontmoeting. En dat gesprek houdt nooit op. Relaties en intimiteit zijn een nooit eindigend work in progress.

Ware Liefde in 12 dialecten.

Temperatuurzin.

Liefde en Warmte. Passie. Omhulling. Elkaar verwarmen en afkoeling bieden. Energetische liefde. 

LIEFDE

Gehoor.

Luisteren. Ruimte & tijd maken voor elkaar. Geduld. 

GASTVRIJHEID

Taalzin.

Elkaar verstaan. Woorden, gebaren en symbolen van elkaar kennen.

Gesprekspartner zijn. 

Woorden met respect.

WELSPREKENDHEID

Oog.

Liefde op het eerste gezicht.

Uiterlijk & schoonheid. Glamour & betovering! Aantrekkelijkheid. Stemming. Romantiek. 

Elkaar zien.

LICHT

Tastzin

contact, intimiteit. Nabijheid.

(Aan)geraakt worden.

Beschermen. verdedigen. veiligheid.

EERBIED.

Levenszin

Seksualiteit. Lichamelijke aantrekking. Welkom zijn. Geborgenheid.

EMPATHIE.

Begripszin.

Idealen, bedoelingen en

verwachtingen van elkaar. Oprechtheid , betrouwbaarheid,

gevoeligheid.

Integriteit.

MILDHEID

hart 12_edited_edited.jpg

WARE LIEFDE

TRUE COLOURS

Ik Zin.

Het beste uit elkaar halen. Elkaar echt kennen. Door de sluiers en façades heen kijken. Vergeving en ontschuldiging. 

VERGEVING

Smaakzin.

Genot. Begeerte. Honger stillen. 'Lekker ding’! Kwaliteitskeuring. APK van liefde. Slikken en verteren.

GEZONDHEID

Bewegingszin

Reisgenoten zijn. Samen verder. Dansen. Meebewegen met elkaar. biografie delen.

VRIJHEID

Reukzin.

Zorg voor elkaar.

Oer – instincten. In elkaars geuren leven. intimiteit is hier: samenvallen van geur en liefde. Ethische waarden en moraal.

ZORGZAAMHEID

Evenwicht.

Houvast aan elkaar. Opkomen voor jezelf en meebuigen. Ruimte nemen en bieden.

TOLERANTIE

12 Zintuigen - 13 schades. Daders en slachtoffers.

Niet alleen liefdesrelaties verlopen langs de 12 zintuiglijke indrukken. Alle relaties die we onderhouden, persoonlijk, professioneel dragen een 12 voudige kwaliteit in zich. Die 12 voudigheid vinden we terug in hoe we met elkaar omgaan, de gezinnen, families, de leefomgeving, de werkomgeving en het leiderschap wat we daarin laten zien. 

Tenslotte scheppen we een cultuur, een samenlevingsvorm die is opgebouwd en gekleurd wordt door hoe we met onze zintuigen om zijn gegaan en om wensen te gaan of om mogen denken te gaan. Dat gaat niet altijd goed. Dan is er sprake van daders en slachtoffers en ontwrichting in hoe we het samen leven vormgeven.

12 Zintuigen - 13 Schades

Daders en Slachtoffers

Ontwrichting

Temperatuurzin

ONVERSCHILLIGHEID.

KILHEID.

BEREKENBAARHEID.

Gehoor

ONTKENNEN EN NEGEREN. ONBEREIKBAARHEID.

EIGENWIJS.

ZELFGENOEGZAAMHEID.

TOONDOOF

Taalzin

ZWIJGCULTUUR. PLATHEID. BLAMING & SHAMING. BEDREIGEN.PESTEN.SCHELDEN. ONFATSOENLIJK GEDRAG

Oog

OPPERVLAKKIGHEID. ILLUSIE. 

TUNNELVISIE. VLUCHTIGHEID.

OBSCURANTISME.

VERLEIDING. SEXING.

EXHIBITIONISME. RACISME. AFSTANDELIJKHEID

hart 12_edited_edited.jpg

TOXISCHE

RELATIES 

CULTUUR

Begripszin

 NAIVITEIT.

POPULISME. CYNISME. COMPLOTDENKEN.

GASLIGHTING. STIGMATISEREN. DOGMAS & TABOES. VERNEDEREN

Tastzin

INTIMIDATIE. ONGEWENSTE INTIMITEITEN. ISOLATIE. JALOEZIE. 

EGOISME.

HUISELIJK GEWELD. 

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG.

ONAANTASTBAARHEID

Ik zin

WRAAK. VERGELDING. NEGEREN. 

DESTRUCTIEF RECHT.

RADICALISERING.

KARAKTERMOORD.

ONTOEREKENINGSVATBAARHEID

Levenszin

AFBRAAK. GEWELD.

ONTWRICHTING. ANGSTCULTUUR.

MISBRUIK. MACHTELOOSHEID

VERNIETIGING.

ONSCHENDBAARHEID

Bewegingszin

OPSLUITING. STARHEID. RIGIDITEIT.

RADICALISERING.

DISCIPLINERING. HOSPITALISATIE.

Evenwicht 

INTOLERANTIE. UITBUITING. DISCRIMINATIE. MACHTSMISBRUIK. NARCISME. 

Smaakzin

HEBZUCHT. GEBREK. UITBUITING. ARMOEDE.

Reukzin

CORRUPTIE. VERWAARLOZING. BEDERF. FRAUDE. ONTUCHT.

Dysfunctionele privérelaties, arbeidsverhoudingen en cultuur.

 

Onze persoonlijke relaties, professioneel-zakelijk, onze leefomgeving en (organisatie)cultuur lopen langs de lijnen van de zintuigen. Soms gaat dat goed, soms minder goed en soms gaat het heel erg mis. De oorzaak van ongewenste of toxische relaties of (organisatie)cultuur kan gevonden worden in een of meerdere zintuigen die dysfunctioneel, onontwikkeld of zelfs geperverteerd zijn.. Het loont de moeite om in dat geval op zoek te gaan naar het dysfunctionele van deze betreffende zintuigen bij zowel de 'daders' als de 'slachtoffers'. De scholing van de zintuigen is tegelijkertijd een opwaardering van de kwaliteit van ons bestaan.

Enkele voorbeelden:

Huiselijk geweld ‘huist’ vooral in de wereld van de tastzin en de begripszin. Grensoverschrijdend gedrag, isolatie, onveiligheid en het gaslighting wat daarmee gepaard gaat zijn mogelijk door een gecorrumpeerde tastzin en begripszin van zowel daders als slachtoffers. Deze twee gebieden zijn de basis van waaruit de overige zintuiggebieden gecorrumpeerd worden.

Zo zijn in het geval van ongewenste intimiteiten, grensoverschrijdend gedrag, onveiligheid, intimidatie en machtsmisbruik op het werk de tastzin, levenszin, evenwichtszin, het oog, de taalzin en de begripszin de belangrijkste oorzaken van deze ongewenste situatie. Kennis van hoe de betrokkenen met deze zintuigen om hebben leren gaan kan verhelderend zijn en een herstelproces op gang helpen.

De cultuur van families, bedrijven, leefgemeenschappen en zelfs landen is allereerst toegepaste smaak. Want wat we ooit opgediend hebben gekregen aan voeding en opvoeding komt er in de vorm van cultuur weer uit. Cultuur is zo bezien het geheel van hoe de leden ervan hun smaakzin hebben ontwikkeld. Maar de smaakzin werkt nauw samen met de reukzin en ook dit zintuig is bepalend voor culturele mores en omgangsvormen. De reukzin werkt vervolgens door alle overige zintuiglijke waarnemingen heen. Zoals ook geuren zelf alles doordringend zijn, zijn ook ethische overtuigingen, gewoonten, waarden en normen dat.

Stalken voelen we allereerst en vooral in de werelden van de tastzin en de bewegingszin. vandaar dat het zo'n enorme impact heeft op onze veiligheid en vrijheid. 

Alle machtsverhoudingen en ook het misbruik ervan hebben hun bron en startpunt in de evenwichtszin. Vandaar uit verspreidt het machtsspel zich over de andere zintuiglijke gebieden. Gehoor, taalzin, begripszin, bewegingszin en uiteindelijk de Ik Zin vallen ten prooi aan de machtsuitoefening.

De overgave aan AI, Big Data, influencers en algoritmen is een directe uitlevering van ons Ik, en daarmee de Ik zin aan deze technologieën. En vanuit deze uitlevering van ons eigen Zelf geven we onze smaakzin, bewegingszin, onze oren, spraak en begripszin weg en daarmee onze toerekeningsvatbaarheid op. En dat maakt gemakkelijk de weg vrij voor populisme, complotdenken, intolerantie, tunnelvisie, machtsmisbruik en een moderne vorm van bijna vrijwillige slavernij..

Nina Simone vertelt ons waar dit allemaal eigenlijk over gaat. Alle zintuigen komen langs...

bottom of page